0541 914 69 36 info@medyanef.com

Domain Nedir

Web Sitesi yapan veya yapt?ran insanlar?n hiç ?üphesiz duydu?u bir terimdir domain.

Domain ne olsun yada web sitelerinde domainin önemi gibi ifadelerde duymu? olabilirsiniz.
 

Peki nedir bu Domain ?
 

Web sitesi bilgisayarlarda yap?m? tamamland?ktan sonra internete ba?l? bir sunucuya at?larak herkesin ula?mas? sa?lan?r. Her sunucunun bir ip adresi vard?r. Bu ip adresleri 4 adet 3 haneli rakamdan olu?ur ve ak?lda tutulmas? zordur. Bu yüzden domain (alan ad?) protokolleri geli?tirilmi?tir. ?nsanlar sunucuda bar?nan web sayfalar?na yani internete ba?l? olan sunucular?na ula?abilmek için ip adreslerini yazmak zorunda kalmay?p harf kodlamas? olan kelimelerle olu?turulmu? alan adlar?na atanan ip adresi e?le?tirmesi ile ula??m? sa?lanm??t?r. Yani kelimelerle yaz?lm?? olan alan ad? sadece sunucunun ip adresine ula?mak için kullan?lan bir ara ba?lant?d?r. Bu ba?lant? sayesinde insanlar sitelerinin ismini alan ad?na göre belirlemi?tir.
 

Tabi domain yani alan ad? sisteminin geli?tirilmesi, devam?nda arama motorlar?n?n s?ralamas?n? etkilemeye ba?lamas?yla daha da h?z kazanm??t?r.
 

?uan da bir web sayfas?n?n olmazsa olmaz? haline gelmi? ve her web sitesinin bir domaini yani alan ad? olu?turulmu?tur. Günümüzde bu geli?im alan ad? sat??lar?, alan ad? yat?r?mlar? dahi yap?l?r hale gelmi?tir.

Domaini bir hostinge ba?layarak o hosting içerisineki web sayfas?na ula??lmas?n? sa?layabilirsiniz. Hosting hakk?nda bilgi sahibi olmak isterseniz hosting nedir makalemizden faydalanabilirsiniz.