0541 914 69 36 info@medyanef.com

Kurumsal

          Firmam?z ilk y?llarda farkl? isimlerde i?e ba?layarak 2005 Y?l?nda Web tasar?m ve Programlama faaliyetlerine ba?lam??t?r. Birçok projelerde hem admin paneli sistemleri hemde arayüz tasar?m? konusunda birçok çal??malar yapm??t?r. Kaliteli ve sistematik çal??ma mant???ndan ödün vermeden, hiçbir mü?terimize mahcup olmadan çal??maya çal??m??t?r. Düzgün i?ler ç?karmaya ve mü?terilerini %100 oran?nda memmun etmeye çal??maktad?r.

          2005 y?l?ndan bu yana birçok referans ve tecrübe elde etmi?tir. Bu birikimini ç?kard??? i?lerde sa?lam ve güvenilir siteler ç?kararak göstermeye çal??maktad?r.

          ?lk y?llar?m?zda sadece html sayfalar yaparak web sayfas? arayüzleri tasarl?yorduk. O zamanlar admin paneli sistemleri çok yayg?n olmad???ndan mü?terilerimizin isteklerini ve verilerini kodlama k?sm?ndan kendimiz gidiyorduk. Teknolojik ve yaz?l?msal geli?imleri takip ederek ?uan olmazsa olmaz?m?z olan admin paneli sistemlerini geli?tirdik ve insanlar?n kullan?c? ad? ve ?ifrelerini girdikleri zaman verilerini ekledi?i ve güncelleyebildi?i paneller yapt?k. 

          Panellerimiz geli?tikçe banka optimizasyonlar? sonras?nda E-Ticaret sitelerimizi geli?tirdik. Sepet sistemleri, Üyelik sistemleri yazarak insanlar?n al??veri? yapt?klar? e-ticaret siteleri tasarlad?k.

          Yaz?l?mlar?m?z? geli?tirdikçe online sipari? sistemleri yazarak fabrika ve toptanc? mü?terilerimize özel bayileri için kullanabilecekleri çözümler sunduk.